Privacy-Copyright-58d10742a7c051.jpg

מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים

 

מדיניותפרטיותוזכויותיוצרים

 

מדיניותפרטיותועוגיות

 

השיטותשבהןמשתמשיםכדילנהלאתאתרwww.natuzzi.co.ilמפורטותבעמודזה, בהקשרלעיבודנתוניםאישייםשלהמשתמשהנעזרבאתרנו.מידעזהניתןבהתאםלסעיף 13 שלצוהתחיקתי196/03 ((להלןחוקהפרטיות)עבורהמשתמשבאתרנובאינטרנט.לאניתןליישםמידעזהבאתריםאחריםשמופיעיםכקישוריםבאתרנוואשרחברת NATUZZI לאאחראיתעליהםבכלדרךשהיא.מידעזהמבוססעלהמלצהמספר 2 משנת 2001 אשרקבעוואיגדוהרשויותהאירופאיותלהגנתנתוניםאישייםבסעיף 29 שלצומספר95/46/CE אשראומץב17 במאי,2001 עלמנתלזהותאתהדרישותהמינימליותלאיסוףנתוניםאישייםאון-ליין: השיטות ,לוחותהזמניםואופיהמידעאשרעלבקרינתוניםלהעניקלמשתמשכשהואנכנסלאתר.

 

בקרהנתונים

 

בקרהנתוניםשלהמידעהמעובדכשמשתמשנכנסאתהאתרהוא,NATUZZI S.P.A כשמשרדוהרשוםשוכןבוויהלציטיילו - 47 ,סנטרמואיןקולה (BA)

 

 

מעבדהנתונים

 

מעבדהנתוניםהחיצוניבעלתוהגנהעלסחר,S.r.lאשרמשרדוהרשוםשוכןבוויהג'ורג'יומורנדי – ,22 איטרי.(LT) ניתןלדרושרשימהמעודכנתשלמעבדינתוניםאחריםבפניהבכתבל - [email protected]

 

 

מיקום, מטרותוחשיפתנתונים

 

תהליךעיבודהנתוניםהקשורלשירותיאתרזהמתבצעבמשרדיהחברההרשומיםהמוזכריםלעיל.תהליךזהמתבצעע"יעובדיםונלוויםשל NATUZZI S.p.A האחראיםלעיבודהנתוניםוכןע"יגורמיםנוספיםשאחראיםלמשימה .נתוניםאישייםודרישהלשירותהנמסריםלחברהעלידיהמשתמש ,מעובדיםאךורקעלמנתלהעניקשירותואינםנחשפיםלצדג', אלאאםכןנדרשתחשיפהשכזועלפיהחוקאוישבהצורךבלעדיכדילבצעאתדרישותיושלהלקוח .ייתכןכינתוניםמסוימיםאשרלאייחשפו ,יימסרולצדג' אךורק לשםניהולשירותיםהקשוריםלאתרנו.

 

סוגינתוניםלעיבוד

 

נתוניגלישהבדפדפן

 

 

 

מערכותהמחשבוהליכיהתוכנהשאתרזהמשתמשבהםרוכשיםנתוניםאישייםמסוימים ,במהלךתפקודשוטף, אשרמועברבמרומזדרךפרוטוקולתקשורתיבאינטרנט.

 

מידעזהאינונאסףכדילקשרבינולביןיחידים, אךייתכן, שמטבעו, דרךעיבודנתוניםוחיבורעםנתוניםשבידיגורםשלישי, יגרוםלמשתמשלהיותמזוהה.

 

הנתוניםכולליםכתובות IP ושמותמרחביםשלהמחשביםשמשתמשיםבהםכדילהתחברלאתר, כתובותהURI (Uniform Resource Identifier) -מזההנתיבלמקורמידע (Resource) באופןחדערכי שלהמקורותשבפניה ,מועדהפניה, השיטהשבהנעזרוכדילהגישאתהפניהלשרת, גודלהקובץשנתקבלבתגובה, הקודהדיגיטליהמצייןאתסטטוסהתגובהמהשרתדיווחעלמענה(מוצלח, שגיאהועוד) ופרמטריםנוספיםהקשוריםלמערכתההפעלהולמחשבהמשתמש.

 

משתמשיםבנתוניםאלהאךורקכדילרכושמידעאנונימיסטטיסטיבנוגעלשימושבאתרולבדוקתפקודנאות. נתוניםאלהנמחקיםמידלאחרהעיבוד. ייתכןכיישתמשובנתוניםעלמנתלבדוקחבותבמקרהשלעבירותסייבראפשריותהמסיבותנזקלאתר.

 

 

נתוניםשנמסריםע"יהמשתמשמתוךבחירה

 

שליחתאי-מייליםמתוךבחירה ,שהםמפורשים, אלהכתובותהמצוינותבאתרזהתניבקבלתמידעאודותכתובתהשולח, כדישאתרנוישיבעלהפניה, וכןאודותכלנתוניםאחריםהכלוליםבמייל.

 

תקצירמידעמסויםמדווחבאופןסדיראומוצגבעמודיהאתרוהואכוללשירותיםמסוימיםלפידרישה.

 

 

עוגיות

 

אתרזהמשתמשבעוגיותובטכנולוגיותדומותעלמנתלהבטיחתפקודתקיןשלההליכיםועלמנתלשפראתחווייתהשימוששליישומיםאון-ליין .עוגיותהןקבציטקסטקטניםהמאוחסניםבכונןהקשיחשבמחשב.הםמפשטיםתהליכיניתוחשלתנועהברשתכשמבקריםבאתרמסוים, כמוגםמקליםעליישומירשתלשלוחמידעלמשתמשים.

 

להלןמידעמפורטעלשימושבעוגיותוטכנולוגיותדומות ,כיצדמשתמשיםבהןבNatuzzi S.p.A. וכיצדלנהלאותן.

 

ב Natuzzi S.p.a -נעזריםבסוגיהעוגיותהבאים:

 

-          עוגיות" טכניות":

 

ישצורךבעוגיותאלהלשםגלישהבדפדפןוכדילהבטיחגלישהבטוחהויעילהבאתר. משתמשיםאףבעוגיותשלגוגללצורכיניתוחאךורקלאיסוףמידע ,באופןמצטבר, לגבימספרהמשתמשיםוכיצדהםנוהגיםלבקרבאתר. אלהעוגיותמגורםשלישיוהןמנוהלותבאופןאנונימיעלמנתלנתרולשפראתשירותיהאתרהמארח(עוגיותביצוע).

 

למידענוסףלגבימדיניותהעוגיותשלגוגל, ישלפנותלקישורמטה:

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

 

-          עוגיות PLUGIN" חברתיים"שלגורםשלישי:

 

אםאתהנכנסלאתר, אתהמקבלקבציעוגיותמאתרמסויםזה ("קנייני)וכןמאתריםאחריםשמנוהליםעלידיגופיםאחרים ("גורםשלישי") .עוגיותמגורםשלישיאלהקשורותל"פלאגיןחברתיים" עבורפייסבוק, טוויטר, גוגל. הןמהוותחלקמהדףשנוצרישירותעלידיאותםאתריםוהןכלולותבדףהמארח.השימושהרווחביותרב"פלאגיןחברתיים" הואשיתוףתכניםברשתותהחברתיות.

 

קיומםשל "פלאגיןחברתיים" אלהפירושםשהעוגיותמועברותאלומהאתריםהמנוהליםע"יגורםשלישי .נאלקרואאתהמידעבנושאניהולידעשנאסףעלידי "גורםשלישי".

 

כדילהשיגשקיפותוקלותמרבית ,להלןכתובותמיילשבהןניתןלמצואאתהמידעהנ"לופירוטלגביהשיטותלניהולעוגיות:

 

מידעאודותפייסבוק :

https://www.facebook.com/help/cookies

 

מידעאודותטוויטר:

https://support.twitter.com/articles/20170514

 

מידעאודותיוטיוב:

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

 

מידעאודותאינסטגרם:

https://instagram.com/legal/cookies/

 

 

-          עוגיות "שיווקמחדש":

 

אלהעוגיות" עקשניות ,"כגוןמקטעימידעהנותרותזמןרביותרומאוחסנותעלהכונןהקשיחבמחשבושלהמשתמשעדאשרהעוגיותנמחקות."עוגיותעקשניות"רקמאחסנותאתהעובדהשמבקרלאמזוההגלשבאתרואםמבקרזהאישראולאאתתקצירהמידע .האתרמשתמשב"עוגיותעקשניות"אחרותשלגורםשלישילנתרמבקריםהקשוריםלפעילותהדיגיטאליתהמבוצעת.

 

משתמשיםבעוגיותהשיווקמחדששלגוגל .

 

המשתמשמחליטאםיאשראולאיאשרקבלתקבציעוגיותע"ישימושבהגדרותהדפדפןשלועצמו.

 

ביטולמלאאוחלקישלעוגיות:

 

ביטולמלאאוחלקישלעוגיותטכניותעלוללמנועשימושבפעולותמסוימותשלהאתרהשמורותלמשתמשיםרשומים. עםזאת, שימושבתכניםציבורייםיתאפשרגםכאשרהמשתמשביטלעוגיותלחלוטין.

 

ביטולשלעוגיותמ"גורםשלישי" לאמשפיעכללעלהגלישה.

 

ישלהגדירהגדרותבאופןנפרדעבורהאתריםהשוניםויישומיהרשת.

 

הדפדפניםהטוביםביותרמאפשריםהגדרותשונותלעוגיות" קניין"ו"גורםשלישי".

 

להלןהשלביםלביטולעוגיותבסוגידפדפןשונים.

 

 

פיירפוקס:

 

 1. פתחאתדפדפןפיירפוקס.
 2. לחץעל "אלט" במקלדת.
 3. בסרגלהכליםבחלקהעליוןשלהדפדפן ,בחר "כלים", ואז"העדפות".
 4. בחרבאפשרות "פרטיות".
 5. לךל"הגדרותכרונולוגיה" ואז בחר "הגדרותמותאמותאישית". בטל "אישורלקובציעוגיותמאתרים" ושמורבהעדפות.

 

 

אינטרנטאקספלורר:

 

 1. פתחאתאינטרנטאקספלורר.
 2. הקלקעל "כלים "ואזעל "אפשרויותאינטרנט".
 3. בחרבאפשרות "פרטיות" וגלוללדרגתהפרטיותהרצויה (מעלהלחסימתכלהעוגיותומטהכדילאפשרעוגיות).
 4. הקלקעל .OK

 

גוגלכרום:

 

 1. פתחאתגוגלכרום.
 2. הקלקעל "כלים".
 3. בחר" הגדרות" ואז "הגדרותמתקדמות".
 4. בחר" הגדרות"תוכן ב"פרטיות".
 5. באפשרות "עוגיות "ישאפשרותלבטלאתהעוגיותולשמוראתההעדפות.

 

ספארי:

 

 1. פתחאתספארי.
 2. בחר "העדפות "בסרגלהכליםואזבחרבלוחה"אבטחה "בחלוןהדו-שיחשיופיע.
 3. בקטע" אשרעוגיות"ישאפשרותלצייןהאםומתיספאריישמורעוגיותמהאתרים. הקלקעלכפתור "עזרה) "סימןשאלה) למידענוסף.
 4. למידענוסףעלהעוגיותהמאוחסנותבמחשבך, הקלק "הצגעוגיות".

 

 

 

אפשרותהעברתנתונים

 

מעברלאפשרויותהקיימותלדפדוףנתונים, המשתמשיכוללהעבירנתוניםאישייםעלמנתלדרוששירותיםהמוענקיםעלידיהחברה. ייתכןכילאתהיהאפשרותלקבלאתהשירותהמבוקשאםלאיימסרונתוניםאלה.

 

 

 

שיטותעיבודנתונים

 

עיבודהנתוניםהאישייםנעשהבאופןידניאואוטומטי ,עבורהזמןהנדרשכדילהשיגאתהיעדיםשעבורםהואנאסף.

 

לאחרהעיבוד, נשמריםהנתוניםהאישייםעלמנתלהפחיתסכנהשלהרסאוואבדןנתונים, אףאםאקראי, גישהללאאישוראועיבודלאחוקיאועיבודשאינוקשורליעדיאיסוףמינימליים ,עלידיאימוץשלאמצעיאבטחההולמיםומניעתיים.

 

 

זכויותהצדדים

 

לגורמיםשאליהםמתייחסיםהנתוניםישזכויותכמפורטבסעיף 7 שלחוקהפרטיות, המתוארמטה:

 

 1. לגורםהאמורישזכותלקבלאישורהאםנתוניוהאישייםקיימיםאולאבמערכת ,גםאםאינורשום, והאםנתוניםאלהמועבריםבצורהברורהומובנת.
 2. הגורםהאמורזכאילקבל:

א)      אתמקורהנתוניםהאישיים;

ב)      אתהיעדיםושיטותהעיבוד;

ג)       אתעיקריההיגיוןבבסיסהעיבודכשנעזריםבכליםאלקטרוניים;

ד)      אתזהותושלבקרהנתונים ,מעבדיהנתוניםוהנציגהממונהבהתאםלסעיף,5 פסקה ;2

ה)     הצדדיםאוחלקיצדדיםשאמוריםלקבלאתהנתוניםאושעשוייםלהיותמיודעיםלגביוכגון, הנציגהממונהבאזורהמדינה, מנהליםאומעבדינתונים.

 

 1. לגורםהאמורישזכותלקבל:

א)      שכתוב, תיקוןאו, במידתהצורך, נספחיםשלנתונים;

ב)      מחיקה, המרהלצורהאנונימיתאוחסימתנתוניםשעובדובאופןבלתי-חוקי,לרבותנתוניםשאיןצורךלשמורביחסליעדיםשבעטייםהםנאספוובהתאםלכךעובדו;

ג)       אשרורשהפעולותהמופיעותבסעיפיםאו-בהוסברו, אףאםרקבמונחיתוכנם, לכלמישקיבלאונחשףלנתוניםאלה, אלאאםכןאיןהדבראפשריאושהדברכרוךבשימושמשאביםשבולטיםבחוסרהתאמתםלזכותשמגניםעליה.

 

     4.   הגורםהאמוררשאילהתנגדבאופןחלקיאומלא:

           א(מסיבותחוקיות ,לעיבודשלנתוניוהאישיים, גםאםבשלעילותשבעבורןנתוניםאישיים             

                 אלהנאספו.

           ב(עיבודנתוניוהאישייםעלמנתלשלוחפרסוםאוחומרישיווקישיראועלמנתלערוך  

                 סקרשווקיםאוליצורקשריםעסקיים.

 

הגורםהאמוררשאילהפעילזכויותאלהאםישלחאי-מיילל-   [email protected]

 

 

זכויותיוצרים

 

כלהתכניםבאתרזה, לרבותאךלארקטקסט ,גרפיקה, קבציאודיו, קבציוידאו, תמונותואנימציה, הםבבעלותההבלעדיתשל Natuzzi S.p.A. והםמוגניםע"יהחוקהבינלאומיבנושאזכויותיוצריםושארזכויותקניין.איןלעשותשימושבכלתוכןמכלסוגשהואובכלצורהשהיאמבלילקבלאישורמפורשבכתבשל .Natuzzi S.p.A. עלמנתלקבלאישורזהואישורשיכפול, נאליצורקשרעם Natuzzi S.p.A..

Natuzzi S.p.Aאינהאחראיתעלהתמונותשיפורסמו,סמליםולוגומסחריהמופיעיםבאתרזהכפופיםלזכויותיוצריםוקניןשלהבעלים.

 

כלהתמונותהןרכושושלהמחברוכלשימושבהןשלאאושרעלוללגרורתביעהבהתאםלחוק.

 

למידע נוסף

צור קשר

X
Choose your nearest store
Ask for info at your nearest store